Děkujeme za důvěru a podporu všem, kteří nám umožnili našemu sdružení Nezávislí - spolu pro lepší život kandidovat v letošních komunálních volbách. Volby tak letos mají smysl. Využijte tuto možnost a PŘIJĎTE VOLIT!
Děkujeme za důvěru a podporu všem, kteří nám umožnili našemu sdružení Nezávislí - spolu pro lepší život kandidovat v letošních komunálních volbách. Volby tak letos mají smysl. Využijte tuto možnost a PŘIJĎTE VOLIT!

Nová kandidátka v obci Libeř pro komunální volby v říjnu 2018

TRANSPARENTNĚ, OTEVŘENĚ, KVALITNĚ A SPOLU

Naše priority pro další 4 roky

TRANSPARENTNÍ SPRÁVA OBCE

Chceme maximálně podpořit transparentnost správy obce, protože právě dostatek informací je nejlepším nástrojem kontroly zastupitelů ze strany občanů. Právo na informace tvoří základ transparentního řízení, na němž se občané mají právo podílet. Toto právo je zakotveno jak v Ústavě ČR, tak i v dalších dílčích zákonech.

Transparentní správa obce přinese lepší možnost občanů kontrolovat činnost zastupitelů a zároveň posílí vzájemnou důvěru, která je zásadní pro aktivní, konstruktivní a společnou práci při rozvoji obce.

Chceme proto zajistit

 • aby občané měli snadný přístup k potřebným informacím, které jim umožní mít přehled o dění v obci a lépe se do něj zapojit
 • aby občané měli k dispozici detailní rozpočet obce (tzv. klikací rozpočet), který jim umožní získat lepší přehled o tom, za co jsou veřejné peníze utráceny
 • aby veřejná zasedání zastupitelstva nesloužila pouze k odhlasování předem projednaných záležitostí, ale aby docházelo ke skutečnému veřejnému projednávání
 • aby diskuse k jednotlivým bodům proběhla ihned při projednávání těchto bodů a v zápise z jednání byly uvedeny všechny dotazy občanů a odpovědi na ně

Zastupitelé jsou voleni z řad občanů obce, aby spravovali věci veřejné v zájmu občanů. Transparentnost tohoto konání je zásadní pro to, aby občané mohli mít ve své zastupitele důvěru a měli zájem se na rozvoji obce aktivně podílet.

Více...

OTEVŘENÁ KOMUNIKACE ZASTUPITELŮ S OBČANY

Základním předpokladem transparentní správy obce je otevřená komunikace zastupitelů s občany. Ta musí být vedena všemi dostupnými prostředky a způsobem, který je k občanům vstřícný a umožňuje jim získat všechny relevantní informace snadno a včas.

K otevřené komunikaci s občany chceme využít

 • přehledné a aktuální webové stránky, které by kromě povinně zveřejňovaných informací nabídly také
  • aktuální informace o dění v obci
  • přehled plánovaných, probíhajících a dokončených projektů
  • detailní rozpočet obce (tzv. klikací rozpočet)
  • přehled všech situací, které lze řešit na obecním úřadě, případně návod, jak postupovat, pokud je tam řešit nelze
  • přehled spolků
  • přehled sportovních a multifunkčních zařízení a možnosti jejich rezervace
  • možnost položit zastupitelům otázku
  • prostor pro diskusi občanů mezi sebou
 • pravidelná neformální setkání s občany, na kterých by byl prostor diskutovat o předem zveřejněných tématech (např. plánované projekty, otázky dopravní obslužnosti apod.)
 • vstřícná, otevřená a skutečně veřejná zasedání zastupitelstva

Komunikační kanály směrem k občanům se nemohou omezit jen na zákonem danou povinnost. Chceme aktivně vytvářet prostor pro širší zapojení občanů do obecních záležitostí a věcí veřejných. To přinese užitek jak zastupitelům, kteří budou mít k dispozici cennou zpětnou vazbu, tak občanům, kteří mohou zastupitele lépe kontrolovat. Výsledkem bude kvalitnější správa obce a její rozvoj.

Více...

KVALITNÍ VEŘEJNÝ PROSTOR

Kvalita veřejného prostoru zásadně ovlivňuje fungování, bezpečnost, atraktivitu i prosperitu obce.

Chceme se zasadit o to, aby veřejný prostor v Libři a Libni

 • umožňoval bezpečný a snadný pohyb (chodníky, přechody, cyklostezky, napojení obcí na jejich okolí a sousední obce)
 • vybízel k setkávání a komunikaci občanů (funkční návsi, zpevněné i travnaté plochy, klubovny, multifunkční prostory)
 • umožnil aktivní život v obcích (sportoviště, chytře zakomponované sportovní a relaxační prvky, využití potoků a vodních ploch)
 • byl dlouhodobě udržitelný (péče o vzrostlou zeleň, zadržení vody v krajině, nakládání s přívalovými srážkami, biodiverzita)
 • byl krásný (veřejný prostor je třeba nejen vybudovat, ale také o něj pečovat)

Abychom toho mohli dosáhnout, chceme provést inventarizaci obecních budov a pozemků a zhodnotit jejich současné využití z pohledu potřeb občanů a dlouhodobého rozvoje obou obcí.

Ke spolupráci chceme pozvat špičkové urbanisty a architekty, kteří se veřejným prostorem obcí zabývají a jsou schopni nabízet komplexní, promyšlená a atraktivní řešení. Chceme mít připravené opravdu kvalitní projekty, které bude možné využít ve chvíli, kdy se např. naskytne vhodný dotační titul. Veřejné peníze není možné utrácet v režimu „mně se to takhle prostě líbí“ – to si může každý z nás dělat na své zahradě, ale ne ve veřejném prostoru.

Do tvorby kvalitního veřejného prostoru bychom rádi zapojili občany. Chtěli bychom tak podpořit rozvoj komunit a občanské angažovanosti, podpořit vztah obyvatel k prostoru, v němž žijí a snížit riziko vandalismu.

Chceme veřejný prostor, který bude ctít minulost, ale bude připraven i na budoucnost.

Více...

MÍSTA VE ŠKOLCE A ŠKOLE

Především Praha a její blízké okolí se potýká s nárůstem počtu dětí a mnoho městských částí a obcí se snaží tento problém řešit ať už rozšiřováním stávající kapacity školských zařízení, nebo stavbou nových školek a škol. Příkladem může být sousedící obec Psáry, která otázku stavby nové školy začala řešit v roce 2013.

Naše obec v posledních letech výrazně investovala do předškolního vzdělávání rekonstrukcí a rozšířením kapacity místní školky. V současné době se zdá být situace stabilizovaná a v posledním roce byla školka schopná přijmout všechny přihlášené děti.

Když se ale podíváme na základní školství, je stav alarmující. Obec Libeř v současné době nemá zajištěné plnění školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí, tak jak to ukládá zákon. O školském obvodu musí v případě, že je dítě odmítnuto v okolních obcích, rozhodnout krajský úřad.

Pro efektivní a dlouhodobé řešení je nutné zpracovat demografickou studii a na jejím základě rozhodnout o dalším postupu. Je možné, že bude stačit uzavřít smlouvu s nějakou obcí v okolí, ideálně ve směru na Prahu, nebo bude žádoucí postavit vlastní základní školu s jedním nebo i oběma stupni základního vzdělávání. Budova školy by mohla koneckonců sloužit i pro mimoškolní aktivity dětí, případně i jako prostor pro celoživotní vzdělávání dospělých a seniorů.

V každém případě se touto otázkou chceme aktivně zabývat a být tak připraveni na budoucnost - nás i našich dětí.

Více...

LEPŠÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST OBCE

Naše obce leží necelých 8 km od hranice metropole, k nejbližší stanici pražského metra je to asi 15 km. Je zcela přirozené (a nemá smysl předstírat, že tomu tak není), že řada z nás dojíždí do hlavního města za prací, k lékaři, na úřady, do obchodů, za zábavou, děti do škol, sportovních oddílů a kroužků. Někdy je to věc volby, často ale daná služba není u nás ani v nejbližším okolí k dispozici.

Chceme rychlejší autobusové spojení k pražskému metru a kratší intervaly. Jistě to není snadné a chtít nestačí, tyto služby je třeba zaplatit. Stojí za povšimnutí, že zatímco Zlatníky nebo Vestec mají v rozpočtu vyčleněno na dopravu téměř 600 Kč v přepočtu na jednoho obyvatele, v Libři a Libni to bylo v roce 2017 jen 139 Kč. A ve srovnávání bychom mohli pokračovat – Ohrobec 414 Kč, Zvole 484 Kč, Davle 357 Kč atd. Vyjádřeno procenty, okolní obce vynakládají na dopravu 2 – 3% z rozpočtu, u nás je to pouze 1%. Všechny tyto obce mají přímý spoj k pražskému metru a lidé se tam dostanou výrazně rychleji.

Za situace, kdy se Praha stále více brání vjezdu automobilů a kdy jsou stále aktuálnější i ekologická hlediska jejich provozu, je stávající situace neudržitelná - avšak podle nás řešitelná. Chceme s ROPIDem jednat a tuto problematiku konstruktivně řešit.

Více...

PODPORA OBČANSKÝM INICIATIVÁM

Spolkový život má důležitou roli v rozvoji obce. Úlohou zastupitelů je nejenom umožnit, ale také aktivně podporovat zapojení občanů do dění v obci.

Plánujeme

 • vytvářet materiální i finanční zázemí pro činnost spolků i aktivních jednotlivců
 • vytvořit jasná a transparentní pravidla pro využívání finanční podpory i veřejného prostoru při pořádání akcí
 • lépe využít možností čerpání finanční podpory z programů MAS Dolnobřežansko

Se zástupci spolků (SDH, sportovní kluby, myslivecký spolek, ženský spolek, církev, majiteli restaurací apod.) chceme vést aktivní pravidelnou diskusi o možnosti jejich podpory tak, abychom byli schopni společně organizovat akce, které napomáhají setkávání a komunikaci občanů obou obcí.

Kdo kandiduje?

Jsme skupina lidí z Libře a Libně, kteří chtějí dosáhnout pozitivní změny v obci a rozvíjet ji jako moderní, bezpečné a příjemné místo k životu. Rozhodli jsme se proto kandidovat v nadcházejících komunálních volbách do zastupitelstva obce Libeř.

Jiří Čejka

Technický specialista, 50 let, Libeň

Proč kandiduji?
Chci žít v obci, kde se něco děje, a podílet se na jejím rozvoji, nechci stát v povzdálí. Chci poctivě pracovat pro občany a vrátit jim víru ve skutečné lidské hodnoty. Možná se vám to může zdát málo, ale to, jak se všichni k sobě chováme, se odrazí nejen na životě v našich vesnicích, ale také tyto hodnoty předáme svým dětem, které pak mohou v naší společné práci pokračovat.

Ing. Kateřina Pospíšilová, MBA

Zahradní projektant, 51 let, Libeř

Proč kandiduji?
Věřím, že se nám v našich obcích bude lépe žít, pokud je budeme rozvíjet s jasnou vizí a v souladu s potřebami nás, občanů. V posledních letech jsem ale zjistila, že lidé, kteří by občany měli zastupovat, jim ve skutečnosti nenaslouchají a obec spravují za zavřenými dveřmi. Ráda bych svými znalostmi a zkušenostmi přispěla k tomu, že z našich obcí bude příjemné místo k životu, s potřebnou infrastrukturou, kvalitním veřejným prostorem a fungující občanskou společností.

Matěj Horáček

Ředitel v IT, 33 let, Libeň

Proč kandiduji?
Protože se mi nelíbí, že stávající zastupitelstvo funguje jako “vláda jedné strany”, kde je vždy vše jednohlasně schváleno. Nejsem typ člověka, který by jen stál vzadu, nic nedělal a jen kritizoval to nebo ono, a tak jsem se rozhodl, že se osobně zapojím. Mám zájem se aktivně podílet na rovnoměrném rozvoji obou našich obcí.

Kateřina Joujová

Specialista nákupu, 39 let, Libeř

Proč kandiduji?
Libeř je pro mne nejen místem bydliště, představuje pro mne opravdový domov. Kandiduji proto, abych osobně mohla přispívat k tomu, že se naše obce budou do budoucna rozvíjet směrem k moderním, přívětivým obcím. Konkrétně mi leží na srdci aktivní komunikace s občany, možnost otevřené diskuze, podpora občanských aktivit, spolků a kulturních akcí. Ráda bych se zaměřila také na koncepční rozvoj veřejného prostoru, který by podpořil setkávání sousedů, rodin s dětmi nebo sportovců.

Mgr. Pavel Novák

Vedoucí IT vývojového týmu, 36 let, Libeň

Proč kandiduji?
Jsem typ člověka, kterému od srdce vadí, když kolem sebe vidí neefektivity a problémy, o kterých je přesvědčen, že mají řešení. Na takové věci narážím i u nás v obci a v současném postavení řadového občana nenacházím mnoho možností věci ovlivnit. Chtěl bych nejen takovou možnost mít, ale pomoci změnit fungování obce tak, aby kdokoliv, kdo to cítí podobně, měl podporu a uznání, když bude chtít posouvat věci vpřed.

Irena Řezníčková

Vedoucí kvality zpracování dat, 42 let, Libeř

Proč kandiduji?
Chci žít v obci, která má nejen minulost, ale i budoucnost. Myslím, že nastal čas nejen o problémech diskutovat, ale aktivně se zapojit a hledat řešení, protože mi není lhostejné, kde budou moje děti vyrůstat.

Jana Štefanová

IT specialista, 35 let, Libeň

Proč kandiduji?
Z rôznych strán je počuť, že ľudia by mali byť aktívnymi občanmi a zaujímať sa o dianie okolo seba. Pri mojej snahe byť aktívnym občanom som zistila, že čo i len dostať sa k relevantným informáciam je pomerne náročné a niečo zmeniť, takmer nemožné. Zdá sa, že byť len aktívnym občanom nestačí a ďalším logickým krokom je stať sa zastupiteľom a snažiť sa z nášho úradu urobiť úrad, ktorý bude občanov informovať o všetkom, čo mu zákon dovoľuje a aby zdieľal informácie zrozumiteľne a včas.

Mgr. Martin Kratochvíl

Vedoucí oddělení pohledávek, 40 let, Libeň

Proč kandiduji?
Nejsem lhostejný k veřejnému dění v obci. Čtvrtým rokem žiji v Libni a nalezl jsem zde místo, kde je mně a mé rodině skvěle. Mým celoživotním krédem je být spokojený, obklopený milující rodinou a přáteli. Aktivně se účastním ve spolku dobrovolných hasičů Libeň a pravidelně se díky této aktivitě setkávám s potřebami obce. Myslím si, že budovat lepší životní prostor pro všechny je velmi důležité a bez komunikace s občany se symbiózy ve vesnici nedosáhne. Díky svému právnímu vzdělání jsem schopem řadu věcí zastřešit a přispět tak k lepším zítřkům obce.

Martina Schwarzová

Rodičovská dovolená / optik, 34 let, Libeň

Proč kandiduji?
V Libni žiji celý život, i proto mi záleží na tom, jakým směrem se mají naše obce do budoucna ubírat. Mým cílem jsou vesnice plné života ať už toho kulturního, či sportovního, kde budou klidně vyrůstat naše děti. Vážím si práce, která byla dosud v rámci obcí vykonána, ale myslím, že nadešel čas na nový svěží vítr.

Kde se s námi můžete setkat?

Jak s námi být v kontaktu?